OBCHODNÍ PODMÍNKY

*Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH

Obchodní podmínky společnosti Peas in Heart Design studio s.r.o., Malátova 104/4 612 00 Brno IČO: 04304667 DIČ: CZ04304667 (Dále jen „Prodávající“), vedená u Krajského soudu v Brně spisová značka C 89276.

 1.    Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.peasinheart.com

1.2.        Níže uvedené obchodní podmínky se uplatní pouze ve vztahu ke Spotřebiteli. V případě právnických osob a fyzických osob jednajících v rámci jejich podnikatelské činnosti, je nutné využít individuální domluvy o podmínkách obchodní transakce.

1.3.        Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.4.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Vztahy smluvních stran se však řídí zněním obchodních podmínek rozhodným v okamžiku vzniku těchto vztahů.

 1. Uživatelský účet

2.1.        Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stráncE www.peasinheart.com získá Kupující přístup do svého uživatelského rozhraní (dále také „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok  nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1.        Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Prodávající potvrdí objednávku nejdéle do 3 pracovních dnů.

3.2.        Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.3.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Prodejní ceny

4.1.        Veškeré ceny v tomto internetovém obchodě jsou uvedeny jako konečné, s výjimkou případných nákladů za dopravu, z důvodu variability možných přepravních řešení.

 1. Doprava

5.1.        Kupující je oprávněn si zvolit z Prodávajícím nabízených způsobů dopravy.

5.2.        Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých), kdy se Kupující zavazuje uhradit tento poplatek současně se zaplacením kupní ceny. Dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit poplatek za uskladnění.

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

6.1.        Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží  již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo jiné podmínky dodavatele zboží. V tomto případě Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a nastalou situaci mu oznámí, a navrhne jiné řešení, případně bez zbytečného odkladu vrátí poskytnuté finanční prostředky.

6.2.        Prodávající je povinen dodat zboží ve smluveném termínu. Pokud to není možné, dodá zboží v co nejkratším termínu po odpadnutí překážky, nejdéle však 14 dní po smluveném datu.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

7.1.        Kupující je povinen objednané zboží na místě předání zkontrolovat. V případě, že zboží nejeví známky poškození, je povinen je převzít a zaplatit řádně a včas kupní cenu. V opačném případě je povinen sepsat o případné vadě zápis s osobou doručující zboží a neprodleně o tom vyrozumět prodávajícího.

7.2.        Kupující je povinen zkontrolovat vyplněné údaje a seznam objednaného zboží v odeslaném potvrzení o přijetí objednávky a případné nesrovnalosti bez zbytečného odkladu reklamovat, nejpozději však do 24hodin od přijetí potvrzení. Pokud tak neučiní, má se za to, že uvedené údaje jsou správné a zboží je správně vybráno dle požadavku zákazníka.

 1. Odstoupení od smlouvy

8.1.        Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právo na odstoupení Kupující uplatní především prostřednictvím emailové komunikace na kontaktní adresu uvedenou na stránkáchwww.peasinheart.com a zasláním zboží zpět Prodávajícímu na adresu sídla společnosti. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.2.        Odstoupením Kupujícího od smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo prokazatelně doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a vráceno zboží nebo Kupující prokázal, že zboží Prodávajícímu odeslal, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se strany nedomluvily jinak.

8.3.        Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

8.4.        Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Platební podmínky

9.1.        Možnosti úhrady zboží si Kupující volí při objednání zboží. Zpravidla jsou nabízeny tyto způsoby platby:

(i) Hotově při zaslání zboží

(ii) Převodem na účet – faktura vám bude zaslána na e-mail. Jakmile bude platba připsána na náš účet a požadované zboží na skladě, objednávka se expeduje. Předpokládaný termín doručení může být ovlivněn připsáním částky na náš účet. Pokud nastane situace, že je zboží vyprodáno, celou částku vám vrátíme zpět na účet.

9.2.        Při platbě převodem zaplatí Kupující cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Prodávajícímu na jeho bankovní účet 8869214001/5500, vedený u Reiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího“); závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

9.3.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží není –li uvedeno jinak.

 1.  Záruka

10.1.       Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 1.  Záruční doba a záruční list

11.1.      Záruka je zpravidla dva roky, pokud není uvedeno jinak a začíná v den převzetí zboží zákazníkem.

11.2.      Jako záruční list slouží daňový doklad, faktura.

11.3.      Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 1.  Další práva s povinnosti smluvních stran

12.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.3.       Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12.4.        Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

12.5.       Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

12.6.        Vytvořením objednávky Kupující souhlasí se zasíláním obchodních a reklamních sdělení na uvedený email. Pokud by o tuto službu Kupující neměl zájem, odhlášení provede buď přes odkaz v takovém reklamním sdělení nebo zašle oznámení o nezasílání reklamních sdělení na emailovou adresu uváděnou na www.peasinheart.com.

12.7.       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a příslušnými soudy rozhodovat spory vzniklé ze smluvního vztahu jsou soudy České republiky